Ön Bilgi ve Kapsam

Bu yazı,

1-) “Kambiyo Senedine Dayanan İcra Takibinde Şikâyet Örneği” başlıklı, buradan ulaşabileceğiniz dilekçe şablonunu açıklamayı amaç edinmiş olup, bu dilekçeyle birlikte okunmalıdır.

2-) İflasa değinmemektedir. İflâs kapsam dışında bırakılmıştır.

3-) Sırf, kambiyo senedinden icra takibine karşı ilâmsız icra takibinin/ödeme emrinin kaldırılması konusunda pratik bilgileri vermeyi amaçlamaktadır.

A-) Şikâyet Sebepleri

1-) 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununa göre (madde: 16), bir icra takibinde icra dairelerinin yaptığı işlemlerin (muamelelerin): kanuna veya olaya uygun bulunmaması sebeplerinden birisinin varlığı halinde şikâyet başvurusu yapılabilir. Şikâyet sebeplerinin varlığını iddia ederek başvuru hakkı şikâyet eden davacıya aittir. Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar şikâyet konusu edilemezler. Buna göre misâl olarak, icra safahatında icra dairesinin:

a-) Bir hakkı ihlâl etmiş olması;

b-) Olayın gerektirdiği yasal işlem değil, yasal olmayan bir işlem yapması;

c-) Durağan kalarak kanunun veya olayın gerektirdiği yasal işlemleri, haklı sebep yokken yapmaması ve/veya bekletmesi;

Şikâyet sebepleri arasında sayılabilirler.

Yukarıdaki sebepler kapsamında değerlendirilebileceği “iddia edilebilecek” fiilî her olgunun ya da durumun şikâyet dilekçesine sebep olarak gösterilmesi mümkün olabilecektir.

Bunları yukarıda anılan dilekçe şablonunda dile getirilen ifadelerle somutlaştırmak gerekirse, dilekçede örneğin;

aa-) Tebligatın yapılmamış olması, yok addedilmesi veya usulsüz yapılması;

bb-) İcraya dayanak belgede kambiyo senedi olduğunun belirtilmemiş olması;

cc-) Kişilerin borçlarına ilişkin verilen belgenin “kambiyo senedi”nde bulunması gereken özelliklerinden birini ya da bir kısmını taşımıyor olması;

Gibi hususlar şikâyet gerekçesi olarak gösterilebilecektir.

B-) Başvurulacak Mahkeme, Davacı, Davalı, Davanın Konusu ve Süre

1-) Şikâyet dilekçesi görevli ve yetkili icra mahkemesine verilmelidir. Başlığı da buna göre düzenlenmelidir.

2-) Dilekçede davacı, tercihan yanına “şikâyetçi” ya da “şikâyet eden” deyimi parantez içinde eklenerek yazılmalıdır. Bu kısma, şikâyetçinin adı, soyadı, adresi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası yazılmalıdır.

Bundan sonraki alt kısma davalı ve yanına parantez içinde tercihan parantez içinde “şikâyet edilen ya da icra takibini başlatan-alacaklı deyimleri yazılmalıdır. Bu ibarelerin karşısına ilgilinin adı soyadı ve adresi eklenmelidir. Davalı tarafın vatandaşlık numarası biliniyorsa yazılabilir.

3-) Şikâyet süresi İİK’nın 16. maddesinde 7 gün olarak belirtilmişse de kambiyo senetlerine has icrada şikâyet süresi aynı kanunun 168/3 ve 170/a ve 172. maddelere göre 5 gün olarak uygulanmaktadır. Bu süre, ödeme emrinin tebliğinden itibaren başlamaktadır. Bu nedenle dilekçede ödeme emrinin tebliğ tarihini yazmak ve 7 gün ile 5 gün arasında tereddüt ortaya çıkacak olsa bile, davanın süreden reddedilmemesi için en geç 5 gün içinde dilekçeyi vermek yerinde olacaktır.

4-) Şikâyetin konusu, icra takibinde varlığı iddia edilen kanuna ya da olaya aykırı bir durumun kaldırılmasıdır. Örnek şikâyet dilekçesinde dava konusu olarak, ödeme emri şikâyet edilmiştir.

5-) Olay ve Açıklamalar kısmında önce şikâyete konu olayın nasıl geliştiği kısa yazılmalı ve şikâyet sebepleri de uygun bir şekilde ve anılan dilekçede olduğu gibi anlatılmalıdır.

C-) Hukuki Sebepler ve Deliller, Netice ve Talep, Ekler, Tarih ve İmza

1-) Hukuki sebepleri ve hukuki deliller bölümlerine uygun veriler yazılmalıdır.

2-) Netice ve Talep Kısmına anılan dilekçede yer alan şekilde olduğu gibi şikâyet konusu edilen hukuka ya da olaya aykırılığın kaldırılması ve yargılama masraflarına ilişkin talepler yazılmalıdır. Şikâyet icra takibini durdurmadığı için, dilekçenin olay ve açıklamalar kısmına gerekçesi belirtilerek, netice ve talep kısmında icra ve haciz takibinin şikâyet başvurusuna karar verilene kadar durdurulması da talep edilebilir/edilmelidir.

3-) Dilekçenin sol alt kısmına ekler yazılmalıdır. Sağ alt kısma ise alt alta tarih ve Ad Soyad ve Davacı (şikâyet eden) ibaresi yazılır ve bu aynı kişi tarafından kısım imzalanır. Tarih dilekçenin en üst sağ köşesine veya genelde uygulandığı üzere netice ve talebin bitirildiği noktadan hemen sonra da yazılabilir.

D-) Konunun Avukatla Takibi

Davalı ve davacı bakımından bu işlemlerin, usulüne göre vekâletnameyle vekil tayin edilen avukat tarafından yaptırılması, hata yapmamak için daha uygundur.

1-) Avukatın davacı vekili olması halinde: dilekçenin; avukat tarafından, (avukatın) kendi “Avukat adı ve soyadı” ve “Davacı (Şikayet Eden) Müvekkili” ibareleri yazılarak imzalanması gerekecektir. Ayrıca davacı vekili avukat, müvekkili adına davayı takip ederek gerekli işlemleri gerekirse müvekkiliyle görüşerek ve müvekkili adına yapacaktır.

2-) Avukatın davalı vekili olması halinde işlem safahatını hukuken takip ederek gerekli işlemler vekil avukat tarafından davalı müvekkil adına yapılacaktır.

3-) Bu işlemlerin avukat tarafından takip edilmesi halinde mahkemenin dava masrafları içinde davalı veya davacı taraf lehine “avukatlık ücreti”ne hükmetmesi de söz konusu olabilecektir.

4-) Bu durumda mahkemece yapılan tüm tebligatlar her iki taraf için de vekil tayin edilen avukata yapılacaktır.


Dikkat                                        :

1-)  Bu makalenin, yasalara uygun şekilde kaynak gösterilip atıf yapılarak kullanılması hariç, rızamız ve iznimiz alınmadan başka yerlerde yayımlanamayacağını ve kullanılamayacağını hatırlatmak isteriz. Bu hususta Yasal Uyarı sayfasını da kontrol edebilirsiniz.2-) Bu makaleye atıf yapılması halinde:

Emirhan Derdiman, “Kambiyo Senedine Dayanan İcra Takibinde Şikâyet Dilekçesine İlişkin Açıklamalar”, Hukuki Yaklaşım Sitesi, ……………. Erişim Tarihi: ../../20..

Şeklinde kaynak gösterilmesi gerekmektedir.3-) İznimiz ve rızamız alınması kaydıyla diğer kullanımlarda da mutlakaKaynak: Emirhan Derdiman, “Kambiyo Senedine Dayanan İcra Takibinde Şikâyet Dilekçesine İlişkin Açıklamalar”, Hukuki Yaklaşım Sitesi, ……………. Erişim Tarihi: ../../20..

Şeklinde kaynak gösterilmelidir.